Laatste Brief naar bisschop

Nadat alle leden van de initiatiefgroep van vakantie weer thuis waren, is inderdaad besloten om van beroep in Rome af te zien – met pijn in het hart en vol teleurstelling. Ook is besloten de Bisschop nog een laatste brief te sturen, om hem vooral te laten weten dat hij en zijn staf er niet in zijn geslaagd ons te overtuigen van de juistheid van het besluit tot het onttrekken van de H. Johannes de Doperkerk aan de Eredienst.
Afgelopen dinsdag is die brief op de bus gegaan. Hieronder de volledige tekst.

Puiflijk/Druten, 13 augustus 2018

Betreft: reactie op uw brief van 10 juli jl.

 

Monseigneur,

 

Uw brief van 10 juli jl. met als bijlage het Aanvullend Bisschoppelijk Decreet, inhoudende beslissing op bezwaar tegen het decreet d.d. 7 juni 2018 ter zake onttrekking aan de Eredienst van de kerkgelegenheid toegewijd aan de H. Johannes de Doper te Puiflijk, is door ons in goede orde ontvangen.

 

Wij en met ons alle bezwaarmakers die hun bezwaren hebben neergelegd in 217 brieven, hebben met grote teleurstelling kennis genomen van uw besluiten de bezwaren tegen het decreet dd. 7 juni 2018 ongegrond te verklaren. Ook nu u, voor de eerste keer, de moeite genomen heeft uitgebreid in te gaan op een aantal bezwaren is het u niet gelukt ons op enigerlei wijze te overtuigen van de juistheid van het besluit tot onttrekking van de H. Johannes de Doperkerk te Puiflijk aan de Eredienst. We onderschrijven opnieuw de door u gehanteerde inhoudelijke onderbouwing niet en missen  tegenargumenten waarom, naar ons oordeel,  procedureel een scheve schaats is gereden door het Parochiebestuur inzake de voortijdige ontmanteling van de kerk en de te vroege overdracht van het kerkgebouw aan de nieuwe eigenaar. De ontmanteling vond plaats in de periode 31 mei – 3 juni en de overdracht op 10 juni, dus op tijdstippen voordat de termijn voor het indienen van bezwaren was verstreken en derhalve ook de termijn van de afwikkeling van binnenkomende bezwaren. We kunnen niet begrijpen dat u dat in uw hoedanigheid van bisschop van het bisdom ‘s Hertogenbosch allemaal goedvindt!

 

Wij laten u weten dat wij geen beroep zullen aantekenen tegen uw beslissing bij de daartoe bevoegde hiërarchisch hogere instantie (Congregatie voor de Clerus) bij de Heilige Stoel.  Dit besluit hebben wij genomen enkel en alleen op grond van het feit dat wij het puur als verspilde moeite beschouwen. Wij willen nogmaals benadrukken dat u er op geen enkel moment en op geen enkele wijze in geslaagd bent ons te overtuigen van de juistheid van het besluit tot het onttrekken van de H. Johannes de Doperkerk aan de Eredienst. Daarnaast willen we benadrukken dat juridische procedures met voeten getreden zijn en in uw aanvullend decreet niet zijn behandeld.

 

Tenslotte willen wij opmerken dat de geloofsgemeenschap van de voormalige Johannes de Doperparochie in Puiflijk/Druten-Zuid diep teleurgesteld is in het besluit en de wijze waarop het parochiebestuur van de parochie H. Franciscus en H. Clara, met goedvinden van bisdom en u als bisschop, in de afgelopen jaren heeft gehandeld inzake het sluiten en afstoten van de H. Johannes de Doperkerk in Puiflijk. Na onze eerste ontmoeting met u – na vele pogingen – hadden wij gehoopt op een vervolggesprek met u, niet alleen over behoud van kerk maar ook over de toekomst van onze Puiflijkse geloofsgemeenschap binnen de grotere parochie.  Want door dit proces zijn velen  zodanig teleurgesteld dat zij zich afgewend hebben van de fusieparochie en zeker geen bijdrage zullen kunnen en willen leveren aan de opbouw van een hechte geloofsgemeenschap binnen de gefuseerde parochie H. Franciscus en H. Clara te Druten.

Met vriendelijke groet,

mede namens de talrijke bezwaarmakers,

 

E.M. Beuving

J.J.M. Eijgenraam

Th.E.M. van den Hark

J.H. Reijnen

 

Hiermee komt een einde aan een teleurstellend, triest proces.
Uw persoonlijke gegevens zullen met het oog op de bescherming van uw privacy worden vernietigd.

 

Bezwaren ongegrond verklaard

Veel herhaling van meningen, niets over procedure van ontruiming en overdracht

Afgelopen week hebben we – op het verkeerde adres – de reactie ontvangen op de bezwaren die door zo’n 240 mensen via ons bij de Bisschop waren ingediend. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard! Met andere woorden: de kerk is verkocht en blijft verkocht, het parochiebestuur valt niets te verwijten.

Opvallend is, dat deze keer wel uitgebreid wordt gereageerd. Moesten de voormalige werkgroepen die er alles aan hebben gedaan om de kerk te behouden, het doen met een nietszeggende reactie vanuit Den Bosch, wij krijgen nu, helemaal aan het eind van de rit, een uitgebreide brief van wel 7 kantjes. Daarin overigens niets nieuws, wel veel herhaling van eerder door m.n. het parochiebestuur ingebrachte meningen.

“Ik begrijp dat dit voor u en uw mede-bezwaarmakers, die waarde hechten aan behoud van de H. Johannes de Doperkerk als R.K. kerkgelegenheid, bestemd voor de eredienst, een teleurstellende boodschap is. (…) doch gezien secularisering en alle gevolgen die dat met zich meebrengt is sluiting van bepaalde kerken, waarbij ik de plaatselijke en bisdommelijke situatie dien te betrekken om het pastoraat ook voor de toekomst te  kunnen waarborgen, helaas onontkoombaar.”

Afsluitend wordt gewezen op de mogelijkheid van beroep in Rome “in een van de officiële talen die het Vaticaan gebruikt (bij voorkeur Engels)”.
Hiervan zien wij af.
Niet omdat ons de tijd hiervoor ontbreekt of we het Engels (of Italiaans) onvoldoende machtig zijn, niet omdat we het nu wel eens zijn met de aangevoerde argumenten, in tegendeel zelfs, maar omdat het pure verspilling van energie is. De gelederen zijn gesloten en zullen gesloten blijven: Rome zal ons echt niet voor een gesprek uitnodigen, zij zal zich enkel baseren op wat ze vanuit Den Bosch te horen krijgt.
Wel gaat nog een kort briefje naar de Bisschop.

In het ‘Aanvullend bisschoppelijk decreet’ – zo heet officieel het afwijzen van onze bezwaren – zoals gezegd, veel herhaling van meningen. Zo wordt over het belangrijkste bezwaar, nl. het ontbreken van enig overleg over fusie en kerksluitingen, opnieuw beweerd dat “de kerkgangers op zorgvuldige wijze hierover zijn gehoord en geïnformeerd”. Blijkbaar heeft de Bisschop zich toch minder aangetrokken van wat we tijdens ons gesprek met hem hadden ingebracht en waarvoor hij toen wel enig begrip toonde (“sociologisch niet erg zorgvuldig”). Verder niets over het aanbod vanuit Puiflijk/Druten-Zuid om het Puiflijkse kerkgebouw te behouden voor de gemeenschap, gedaan via twee elkaar opvolgende werkgroepen. Ook niets over het verkopen en leeghalen van het kerkgebouw nog voordat de bezwaarprocedure was ingegaan, laat staan afgerond – een feit waar de Bisschop zich eerder onaangenaam verrast over toonde. Kortom: veel woorden, waar we uiteindelijk niets wijzer van zijn geworden en die ons geen opening bieden om de schouders onder de nieuwe parochie te zetten. We blijven zitten met lege handen én met onze frustratie en verdriet.

Puiflijk/Druten-Zuid, 23 juli 2018

Bert Beuving
Hans Eijgenraam
Thijs van den Hark
Jan Reijnen

Bezwaarschriften aan Bisschop overhandigd

In een open gesprek bezwaren uitgebreid toegelicht

Op woensdag 20 juni 2018 zijn we door de Bisschop persoonlijk, hartelijk ontvangen en uitgenodigd om de bezwaren toe te lichten. Natuurlijk hebben we deze kans niet laten schieten.

Opnieuw hebben we als centraal bezwaar naar voren gebracht, dat zonder enig overleg met de parochianen de fusie is afgekondigd tegelijkertijd met het besluit 4 van de 5 kerken te zullen sluiten. Verder, zo lichtten wij toe, zijn er door het parochiebestuur op geen enkele manier en op geen enkel moment andere opties verkend, laat staan besproken.

Vervolgens hebben we de Bisschop gewezen op de pogingen die vanuit Puiflijk/Druten-Zuid zijn ondernomen, om opening in de zaak te krijgen. Helaas allemaal tevergeefs: “het dossier is gesloten” en bleef gesloten.

Ook hebben we gewezen op het gebouwenplan , dat na 5 jaar aan een grondige evaluatie toe is. Doe dat samen op een open, eerlijke manier. Een mooie kans, om aan herstel van vertrouwen te werken. Als start van een nieuw begin.

Uiteraard hebben we ook onze bevreemding uitgesproken over de bezwaarprocedure. Hoe kan het dat ons kerkgebouw al is verkocht en zelfs leeggehaald nog vóórdat het decreet tot onttrekking aan de eredienst was afgekondigd en nog vóórdat de bezwaarprocedure was gestart?! Meer nog: hoe kan het dat de kerk gisteren al definitief in andere handen terecht is gekomen? Speciaal met het oog hierop is de Bisschop een foto-overzicht aangeboden van het ontruimen van de kerk met daarbij de diverse data.

De Bisschop op zijn beurt, vroeg begrip voor de moeilijke financiële situatie die pijnlijke ingrepen onvermijdelijk maken. Ook wees hij er op, dat de plek waar men samen komt niet zo zeer van belang is, maar wél dat er samen wordt gevierd. In de eigen lokale gemeenschap, bijvoorbeeld in het dorpshuis. Katholiek-zijn en vieren doe je niet alleen. Samen maak je de kerk – en daarbij bedoelde hij nadrukkelijk niet het gebouw. Daarbij verwees hij naar zijn in 2016 gepubliceerde beleidsplan.

Na ongeveer een uur open met elkaar te hebben gesproken, is afrondend de stapel bezwaarschriften, met een paars lint samengebonden, aan de Bisschop overhandigd.

Uiterlijk half juli mogen we het besluit op bezwaar tegemoet zien. Deze zal niet naar iedere bezwaarmaker afzonderlijk gaan, maar naar ons secretariaat. Wij zullen voor verdere berichtgeving zorgdragen. Ook voor een eventueel bezwaar richting Rome. Want, zo hebben wij aangegeven, wij blijven hoopvol én strijdbaar:

 • Hoopvol, gezien enkele reacties van de Bisschop en m.n. zijn verbazing over het proces.
 • Strijdbaar, omdat we gaan voor de parochie als gemeenschap, hartelijk en lokaal dichtbij.

Het moet gezegd: de Bisschop bleek een goed luisteraar. Gelukkig maar, want we hadden de indruk dat hij onze eerdere brieven niet onder ogen heeft gehad. Ook niet onze twee verzoeken om audiëntie.

Naar Den Bosch

Woensdag 20 juni overhandigt de actiegroep namens 239 personen de bezwaarschriften, die bij haar zijn binnengekomen, aan de Bisschop. Los daarvan zijn ook diverse brieven, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de sluiting van de kerk, rechtstreeks naar de Bisschop gegaan. Wat ons betreft allemaal bij elkaar een heel mooi aantal, dat toch op z’n minst tot nadenken moet stemmen.

En dan te bedenken dat er verder nog veel mensen met grote bezwaren rondlopen, maar die het allemaal allang hebben opgegeven: “Er is toch niets meer aan te doen.” “Bezwaar maken, terwijl de kerk al is leeggehaald en verkocht?…” “De bezwaarprocedure is toch maar een wassen neus.”

Op de valreep nog een paar bezwaarschriften, waarmee het total komt op 242.

Overdonderend

Zeer grote belangstelling en heel veel bezwaarschriften

Het kerkplein helemaal vol. Tot op de straat stonden de mensen. Allemaal om bezwaar te maken tegen het decreet van de bisschop. En om steun te vinden bij elkaar, om samen het verdriet te delen. Ook vanuit Horssen, Bergharen, Druten, Winssen en andere dorpen van Maas en Waal zijn mensen komen opdagen – als steun en teken van medeleven.

Vele malen groter dan het aantal aanwezigen, was het aantal bezwaarschriften. Al voordat de bijeenkomst begon, waren er al zo’n 40 stuks ingeleverd. Bovendien brachten diverse mensen naast hun eigen bezwaarschrift, ook dat van hun buurman, buurvrouw, opa, oma mee. Door een van aanwezigen werd thuis gauw even een emmer gehaald; de eerder meegebrachte map puilde al binnen 10 minuten uit.

Overdonderend!
En dan te bedenken, dat veel mensen al veel eerder hebben afgehaakt: het haalt toch allemaal niets meer uit….

Op zich wel begrijpelijk dat men zo denkt, ook nu weer. Vandaag is de bezwaartermijn pas ingegaan, en toch is de kerk al leeg gehaald. Ook de verkoopakte wordt al getekend, nog voordat de bezwaartermijn is verstreken, laat staan de bezwaren serieus zijn afgewogen…..

De actiegroep is blij met al die steun. Dank!

Nog even over het vervolg:

 • Bezwaren kunnen nog t/m zondag bij één van de leden van de actiegroep in de bus worden gedaan. (Zie voor model-bezwaarschriften hieronder.)
 • Mocht u daartoe niet in staat zijn, dan kunt u even bellen. Dan komt iemand bij u aan.
 • In de week van 18 juni worden alle bezwaarschriften naar Den Bosch gebracht. Mogelijk kunnen we ze dan persoonlijk de bisschop aanbieden.
 • Via deze website en via de regionale kranten houden we u op de hoogte.

Contactpersonen:

 • Bert Beuving, Heufke 4, Druten – tel.nr.: (0487) 51 35 07
 • Hans Eijgenraam, Middelveld 152, Druten – tel.nr.: (0487) 51 52 52
 • Thijs van den Hark, Heufke 5, Druten – tel.nr.: 0487) 51 58 62
 • Jan Reijnen, Meerstraat 2, Puiflijk – tel.nr.: (0487) 51 34 21

Enkele foto’s van inleveren bezwaarschriften 11 juni 2018 – klik op foto voor vergroting

Enkele foto’s van ontruimen kerk 1 en 2 juni 2018 – klik op foto voor vergroting

Bezwaarschrift

Er zijn twee model-bezwaarschriften opgesteld, die u indien gewenst kunt downloaden om te ondertekenen of om als voorbeeld voor een eigen versie te gebruiken:

 1. op basis van het bisschoppelijk decreet (aangepast) opgesteld bezwaarschrift.
 2. een eenvoudig bezwaarschrift dat u evt. met eigen woorden kunt aanvullen.

Decreet gepubliceerd

Vandaag, zondag 10 juni, is het bisschoppelijk decreet gepubliceerd. Het is lezen op de website van de parochie.

Aandacht in de media

MAANDAG 11 JUNI:
BISSCHOP SLUIT KERK, PUIFLIJK/DRUTEN-ZUID MAAKT BEZWAAR

Beste mensen,

Vandaag of morgen vaardigt de bisschop zijn decreet uit, waarmee de Johannes de Doperkerk formeel wordt gesloten. Dat heeft het parochiebestuur al een paar keer laten weten. Tegen dit  officiële besluit kan bezwaar gemaakt, binnen ’10 nuttige dagen’.

Natuurlijk, van deze aangeboden mogelijkheid zouden we geen gebruik kunnen maken en alles laten voor wat het helaas is. Het heeft toch geen zin meer; de kerk is immers toch al verkocht en leeggehaald.

Maar wat we ook zouden kunnen doen is: wél gebruik maken van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen! Om opnieuw de bisschop te laten weten, dat we het nog steeds niet eens zijn met alles wat tot sluiting en verkoop heeft geleid.

Na alles wat er is gebeurd en geprobeerd, vinden wij dat we gebruik moeten maken van deze bezwaarmogelijkheid. Zo massaal mogelijk! Het liefst gezamenlijk. Met elkaar, zoals wij al die jaren samen geloofsgemeenschap in Puiflijk zijn geweest. De bisschop biedt hiervoor immers iedereen de gelegenheid.

Om geen tijd verloren te laten gaan, roepen wij bij deze iedereen alvast op:

 • Kom allemaal maandag 11 juni om 19.00 uur naar het plein voor de Johannes de Doperkerk in Puiflijk.
 • Schrijf zelf een brief(je) waarin u bezwaar maakt tegen het besluit de kerk aan de eredienst te onttrekken. Doe deze 11 juni om 19.00 uur in de envelop die op het kerkplein klaar ligt. De initiatiefnemers zorgen er dan voor dat uw bezwaarschrift, samen met al die andere, in Den Bosch terecht komt.
 • In plaats van een eigen brief(je), kunt u evt. de brief ondertekenen die de initiatiefnemers hebben opgesteld. Er ligt er een voor u klaar.
 • Of u kunt uw eigen bezwaarschrift ter plaatse schijven, ondertekenen en in de envelop doen. Voor voldoende papier wordt gezorgd.
 • Kunt u 11 juni niet komen en wilt u toch mee bezwaar maken? Laat het even weten, dan komt iemand even bij u langs om uw briefje of uw handtekening op te halen.

Wij zien het al voor ons: een kerkplein vol teleurgestelde parochianen. Allemaal bereid hun bezwaar aan de bisschop kenbaar te maken. Een duidelijker boodschap richting Den Bosch is nauwelijks mogelijk.

Kom maandag 11 juni om 19.00 uur
naar het plein voor de kerk!

Breng uw familie, uw buurman en buurvrouw mee.

Initiatiefnemers:
Bert Beuving, tel.nr.: (0487) 51 35 07
Hans Eijgenraam, tel.nr.: (0487) 51 52 52
Thijs van den Hark, tel.nr.:(0487) 51 58 62
Jan Reijnen, tel.nr.: (0487) 51 34 21

 

 

 

 

 

 Met deze website wil de Werkgroep Behoud Johannes voor Parochie (BJvP) alle belangstellenden op de hoogte houden van de voortgang van haar werkzaamheden.
De site zal geleidelijk worden gevuld. Uw suggesties en bijdragen zijn van harte welkom.

Wilt een mailtje ontvangen voor het laatste nieuws? Klik dan hier om u aan te melden.
Mocht u zich in de toekomst willen afmelden, dan kan dat heel eenvoudig. Onderaan elke nieuwsbrief die wij u toesturen, zit een afmeldlink.

De Johannes gezien vanuit een drone

Met dank aan Martijn Maas.

Advertenties